Kulüp İç Tüzüğü

 

A – GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1 – İSİM, ADRES, NİTELİK

 

1.1     Marmara Üniversitesi öğrencilerinin sosyal etkinliği olarak kurulan A tipi “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü”, ‘Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ uyarınca, faaliyetlerini Marmara Üniversitesi, Anadolu Hisarı Yerleşkesi, 34820, Beykoz-İstanbul adresinde ‘Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’ denetiminde sürdürmektedir.

1.2     Kulübün yurtdışı temaslarda resmi adı ‘Political and Administrative Science Club’ ve/veya ‘Club de Science Politique et Administrative’ olarak geçecektir.

1.3     Kulübün kabul edilen resmi logosu yukarıda belirtildiği gibi olup kısaltması ‘SKYK’dır.

 

MADDE 2 – AMAÇLAR

 

2.1  Kulübümüzün genel amacı; üniversitemizin vizyonu ve misyonu çerçevesinde, bölüm öğrencilerinin akademik eğitimleri sürecinde, mesleki yeteneklerinin ve özgür düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra takım çalışması, liderlik, sosyal ilişkiler, yönetim, paylaşma, kendi kararlarını alabilme gibi idari, siyasal ve sosyal bilimleri yakından ilgilendiren konularda kendilerini kulüplerinde uygulamalı olarak yetiştirme şansı yaratmaktır.

2.2  - Kulübümüzün özel amaçları arasında;

2.2.1 - Kamu ve özel sektörde, ulusal ve küresel gelişmeleri takip ederek, geleceğin siyaset bilimci ve yönetici adaylarını çalışma yaşamına hazırlamaya; düzenlediği toplantılar, paneller, konferanslar, sosyal etkinliklerle bilgilerini ve donanımlarını arttırmaya ve küresel düşünüp yerel çözümler üretebilen idareci adayları olmalarına yardımcı olmak,

2.2.2 - Bölümümüz bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekteki başbakanları, bakanları, valileri, kaymakamları, politologlarının yetiştiğinin bilincinde olarak farklı projeler hayata geçirmek ve üyelerimizin kamu yönetim bilgi ve becerilerini geliştirmek,

2.2.3 - Kulübün devamlılığını sağlayarak en aktif ve farklı bir öğrenci kulübü haline gelmek,

2.2.4 - Kulübümüz ve üniversitemizi daha geniş ölçekte tanıtmaya katkı sağlamak,

2.2.5 - Üyelerimizin yabancı dilde (İngilizce - Fransızca) konuşma ve iletişim becerilerini yapılacak faaliyetlerle geliştirmek,

2.2.6 - Üyelerimiz, bölüm mezunları ve üniversitemizin diğer kulüpleri arasındaki ilişkileri güçlendirip bireylerin sosyal hayatını renklendirmek sıralanabilir.

 

MADDE 3 - FAALİYET ALANLARI

 

3.1  - Uzman kişiler tarafından verilecek konferans, toplantı ve seminerler düzenlemek, ayrıca kulübümüzü ilgilendiren farklı konferans, toplantı, kongre ve seminerlere katılmak,

3.2  - Rektörlük izni dâhilinde ilgili kişi, kuruluş ve fakültemiz bünyesindeki diğer kulüplerle ortaklaşa paneller, sohbetler düzenlemek,

3.3  - Siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile ilgili gerek ulusal gerekse beynelmilel gelişmeleri takip ederek üyeleri bilgilendirmek, bunun için gerekirse stantlar açmak,

3.4  - Kulüp ruhunu güçlendiren sinema, gezi, festival ve sair sosyal etkinliklerde bulunmak ve bu faaliyetlere gerek üniversitemizde ve gerekse aslında diğer üniversitelere kayıtlı Erasmus öğrencilerinin katılımını sağlayarak üniversitemizin tanıtımını yapmak,

3.5  - Öğrenci arkadaşların ve mezunların bir araya gelmelerini sağlamak ve kendimize özgü bir bilinç ve kültür oluşturmak,

3.6  - Kulüp üyelerinin eğitim hayatında ve sosyal yaşamında işlerini kolaylaştırmaya yönelik üye indirim kartı ve e-kütüphane gibi, kulübün işleyişi ve ilgilendiği konularda haberdar olabilmelerine yönelik bülten, web sitesi ve internet yayınları gibi icraatlarda bulunmak,

3.7  -Üyelerimizin kamu yönetimi hususunda derslerdeki araştırma ve inceleme gereksinimlerini, ayrıca bunun da ötesinde siyasal bilimler konusunda bilgi ve becerilerini geliştirme isteklerini mümkün olduğu kadar karşılamaya yardımcı olmak.

 

B - KULÜP ÜYELİĞİ

 

MADDE 4 - ÜYELİĞE KABUL ESASLARI

 

Marmara Üniversitesi’nin bir öğrencisi olan, hiçbir disiplin suçu almamış ve Genel Kurulumuz tarafından son 1 yıl içinde kulüp üyeliği düşürülmemiş her kişi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü’nün üyesi olabilir. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de aynı şekilde kulübümüze üye olabilirler ancak Yönetim Kurulu’nda herhangi bir görev alamazlar. Bunun dışında, Marmara Üniversitesi’nin eğitmen kadrosu, ‘Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun izni doğrultusunda çalışmalara katılabilir.

4.1  - Kulübe üye olmak için adaylar, Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş ‘Üyelik Başvuru Dilekçesi’ ve bir adet öğrenci belgelerini kulüp sekreterine vermek zorundadırlar. Denetim Kurulu’nun incelemesi ve başkanın onayının ardından karar, talepte bulunan adaya 15 gün içerisinde bildirir. Böylelikle üyeliğe kabul işlemi tamamlanmış olur.

4.2  - Kulüp üyeliği; aday üyelik, aktif üyelik ve fahri üyelik olmak üzere üç tiptedir.

4.2.1-Aday Üyelik: Kulüp aday üyeliği sıfatı, ‘Üyelik Başvuru Dilekçesi’nin eksiksiz doldurulması ve kulüp sekreterine teslim edilmesiyle kazanılır. Üyelik için başvurmuş, ancak kesin cevabını henüz almamış bu aday üyeler, bu vasıfla sadece Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

4.2.2-Aktif Üyelik: Üyeliği başkanın onayının ardından kendisine ilan edilmiş gerçek üyelerdir. Aktif üyeler; Genel Kurul’a katılma, kulüp yönetimindeki diğer organlara aday olma ve seçilme, Genel Kurul kararlarında oy kullanma ve Genel Kurul üye tamsayısının 1/3’nün yazılı istemiyle olağanüstü Genel Kurul talep etme haklarına sahiptirler.

4.2.3-Fahri Üyelik: Topluluğumuza emeği geçmiş mezunlarımız, öğretim üyeleri ve alanında uzman kişiler Yönetim Kurulu’nun kararı ve ‘Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’nun onayı ile kulübümüze, oy kullanma hakkı olmaksızın “Fahri Üye” olabilirler.

 

MADDE 5 - ÜYELİKTEN AYRILMA ESASLARI

 

5.1  - Mezuniyet, ayrılma gibi üniversitemiz ile ilişiğinin kesilmesi gibi olağan süreçler dışında her üye yazılı olarak sekretere bildirmek kaydıyla, kulüpten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

5.2  - Her üyenin üyeliğini düşürme talebi; kulüp tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunduğu, verilen görevlerden sürekli kaçındığı ve kulüp organlarınca verilen kararlara uymadığı takdirde Yönetim Kurulu’nca istenebilir. Yönetim Kurulu bu talebi Genel Kurul’un oylamasına sunar. Genel Kurul’a katılanların 2/3 ünün onayı doğrultusunda kişinin üyeliği düşer ve kulüple tüm ilişiği kesilir. Bu süreçte üyeliği düşürülecek kişi, Genel Kurul’da kendini savunabilir. Üyelikten çıkarılan kişiler 1 yıl süre ile kulübe yeniden üye olamazlar.

5.3  - Genel Kurul toplantılarına 2 kere üst üste katılmamış kişilerin kulüp üyeliği ise otomatik olarak düşer ve kulüple olan tüm ilişikleri kesilir.

5.3.1- Fahri üyelerin ve eğitmenlerin, oy kullanma hakları olmadığından mütevellit, Genel Kurul toplantılarında daima bulunma zorunluluğu yoktur.

 

MADDE 6 - ÜYE HAK VE ÖDEVLERİ

 

6.1  - Kulüp üyeleri, kulübün sunmuş olduğu her olanaktan dilediği gibi yararlanabilir, düzenlemiş veya önermiş olduğu etkinliklere de şartlara uyması halinde özgürce katılabilirler. Kimse üyelerden üyelik aidatı veya başka bir ad altında para alamaz; ancak kulüp üyeleri kendi rızaları ve kulüp danışmanın onayı ile kulübe ayni destekte bulunabilirler. Madde 4’te belirtilen istisnai durumlar haricinde tüm üyelerin kulüp organlarında seçme/seçilme ve fikrini özgürce belirtme hakkı bulunur. Şikâyetini veya sorusunu kulüp sekreterine yazılı olarak veren üyelere gerekli cevaplar 15 gün içinde Yönetim Kurulu’nca bildirilmek zorundadır. Her üye istediği zaman Madde 5.1 koşullarını yerine getirerek kulüpten ayrılabilir ve ilişiğini kesebilir.

6.2  - Tüm kulüp üyeleri; tüzüğe uygun davranmak, kulübün belirlenen amaçları doğrultusunda çalışmak, kulüp organlarından çıkan kararlara uymak, kulüp içerisinde almış oldukları görevleri özenle yerine getirmek ve toplantılara katılmak ile sorumludurlar.

 

C - KULÜP ORGANLARI

 

MADDE 7 - GENEL KURUL

 

Genel Kurul, kulübün en yetkili karar organı olup, kulübe kayıtlı tüm üyelerden oluşur; ancak oy kullanma hakkı bu organda sadece aktif üyeler için tanınır.

7.1  - Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağırılır. Olağan toplantı her yıl birincisi Ekim veya Kasım ayında, ikincisi Mayıs ayının ilk yarısında Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir gün gerçekleşir. Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü bir durumda veya üyelerin 1/3 nün yazılı isteğiyle, Genel Kurul olağanüstü bir toplantıya da çağrılabilir.

7.2  - Toplantıya katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi; yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.

7.3  - Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ertelenen birinci toplantıyla yerine kabul edilen diğeri arasında 7 günden az olamaz.

7.4  - Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Ancak başkanın bulunmadığı veya öyle karar verdiği durumlarda onun oyunu başkan yardımcısı kullanabilir.

7.5  - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçimi gizli oy ve açık sayımla, kararların alınması ise açık oylama ile yapılır. Eşitlik durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.

7.6  - Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

7.7  - Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenmiş listeleri imzalayarak toplantı yerine girerler. Çoğunluğun sağlandığı tutanakla saptandıktan sonra açılış yapılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere toplantının yönetiminin ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu bir başkan ve alınan yorumları, kararları, seçim sonuçlarını kaydetmekle mükellef bir sekreter seçilerek Divan Heyeti oluşturulur, görüşmelere geçilir.

Genel Kurul Görev ve Yetkileri

 • Denetim Kurulu’nun raporu ışığında tüzüğün ana yönergeye ve amaçlara uygunluğunu inceler ve gerektiği takdirde var olan tüzüğü değiştirir, hükümsüzlüğü giderir.
 • Yönetim ve Denetim Kurulu’nun asil ve yedek üyelerini belirler.
 • Denetimde çıkan haklı sebeplere göre, diğer organları görevden alabilir.
 • Gerekli çalışma komitelerini belirler ve işleyişi için Yönetim Kurulu’na yetki verir.
 • Yönetim ve Denetim Kurulu’nun biten etkinlik dönemine ilişkin faaliyet ve analiz raporlarını görüşür ve inceler.
 • Başlayan etkinlik dönemine ilişkin faaliyet plan raporunu hazırlar veya onaylar.
 • Halledilemeyen işleri Yönetim Kurulu’nun önerisiyle karara bağlar.
 • Üyelikten çıkarma taleplerini görüşür ve Madde 5.2 ye göre karar verir.
 • Madde 16.1 deki şekliyle, katılan üyelerin 2/3 nün onayı ile kulübü fesih edebilir.

 

MADDE 8 - YÖNETİM KURULU

 

Kulübün yürütme organı olan Yönetim Kurulu, kulübü yönetmekle yetkilidir. 7’si asil 5’i yedek olmak üzere 12 kişiden oluşur. İlaveten kulüp danışmanı da Yönetim Kurulu’nun doğal üyesi sayılır, ancak oy kullanamaz.

8.1  - Yönetim Kurulu’nun yeni asil üyeleri kendi aralarında öncelikle başkanı, sonraki aşamada ise bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan yardımcısı, sekreter ve üyeleri belirlerler. Belirlenen üyeler başkanın onayının ardından görevlerine başlarlar.

8.2  - Seçilen 5 yedek üye, asil üyelerin (başkan hariç) herhangi bir nedenden görevlerinden ayrılmaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirilirler. Yedek üyelerin, boşalan asil üyelik için göreve çağrılma sırası Genel Kurul’da aldıkları oya göre belirlenir. Hali hazırda yedek üye olanlar, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmakla mükelleftirler; ancak bu organda oy kullanamazlar. Yine bu süre içerisinde, belirlenen çalışma komitelerinin yardımcı koordinatörü olurlar ve bulundukları birimin çalışmalarını yürütülmesine yardım ederler. Hangi yedek üyenin hangi çalışma komitesinin koordinatör yardımcılığına getirileceğine Yönetim Kurulu topluca karar verir.

8.3  - Yönetim Kurulu, seçimden sonra göreve başlar ve Genel Kurul’un aksi bir kararı olmadığı sürece bir faaliyet senesi boyunca, bir dahaki seçime kadar görev yapar.

8.4  - Yönetim Kurulu’nda kararlar üyelerin salt çoğunluğu (4 kişi) ile alınır.

8.5  - Yönetim Kurulu, iki haftada bir olağan bir şekilde toplanır. Gerektiğinde başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantıları önceden belirlenip, Yönetim Kurulu üyelerine duyurulan bir gün, saat ve yerde yapılır.

8.6  - Toplantılara katılmak Yönetim Kurulu üyeleri için zorunludur. Mazeretsiz olarak toplantılara üç kereden fazla katılmayan üye, başkanın oyunun dâhil olduğu bir Yönetim Kurulu kararı ile kurul üyeliğinden çıkarılır.

8.7  - Başka kulübün Yönetim Kurulu’nda olan üye, kulübümüz Yönetim Kurulu’na katılamaz.

 

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

 • Kulüp tüzüğünü hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunar.
 • Üniversite içinde ve dışında kulübü temsil eder.
 • Genel Kurul’da alınan kararları uygular ve sistematik çalışmanın sağlanması için Genel Kurul’ca belirlenen çalışma komitelerinin işleyiş esaslarını oluşturur.
 • Etkinlik dönemi için faaliyet ve analiz raporları hazırlar.
 • Yapılması kararlaştırılan etkinliklere ön ayak olur, organize eder.
 • Kulübün resmi işlerini yürütür ve gerekli belgeleri hazırlayıp gerekli yerlere sunar.
 • Üyelerin şikâyetlerinin önlenmesi, komitelerin çalışma ve önerileri hakkında karar verir, Denetim Kurulu’nun teklifleri doğrultusunda gerekli tedbirleri alır.
 • Üyelik, toplantı ve seçim işlemlerinin formalitelerini belirler.
 • Üyenin istifasını kabul eder, üyelikten çıkarma talebinde bulunur ve fahri üyeleri seçer.
 • Genel Kurul’u toplantıya çağırır; bu toplantının günü, saati, yeri ve gündemini belirler.
 • Kulübün işleyişini kolaylaştırmak için gerekli gördüğü ihtiyaçları imkânlar dâhilinde temin eder.
 • Kulübün amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı alır ve uygular.
 • Çalışmaların ‘Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ’ne uygun yürütülmesi ve denetlenmesi hususunda Genel Kurul’a, ilgili akademik birime ve ‘Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na karşı sorumludur.
 • Kulübün demirbaş eşyalarının korunmasından Kulüp danışmanına karşı sorumludur.

 

Yönetim Kurulu Başkanı Görev ve Yetkileri

Kulübümüzde en az 1 yıl aktif üyeliği bulunan ve Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu asil üyeliklerinden birine seçilen, okuduğu bölümde dördüncü sınıfta olmayan herkes başkanlığa aday olabilir ve seçilebilir. Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü’nün de başkanıdır.

 • Kulübü temsille birlikte sevk ve idare eder. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık edip yapılması kararlaştırılmış tüm organizasyon ve faaliyetleri düzenler.
 • Yönetim Kurulu’nun asil üyeleri tüm faaliyetlerinden başkana karşı sorumludurlar.
 • Kulübe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 • Etkinlik dönemi sonunda kulübün yönetim işlemleri ile varlıklarının yeni etkinlik dönemi Yönetim Kurulu’na eksiksiz olarak devredilmesine aracı ve yardımcı olur.
 • Kulüp danışmanlarıyla sürekli işbirliği içinde olur ve kulüple ilgili mevzuları danışır.
 • Denetim Kurulu’nun incelemesinin ardından hakkında herhangi bir problem olmadığı saptanan adayları kulüp üyeliğine kabul eder.
 • Denetim Kurulu üyeleri haricinde, denetleme toplantılarına sadece başkan katılabilir. Gerektiğinde çalışmalar ve aksamalar hakkında rapor hazırlar.
 • Önemli ve acele konularda Yönetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırır. Üyelerin görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
 • Uygun gördüğü takdirde oyunu kendi yerine yardımcısına kullandırabilir.
 • Genel Kurul’daki oylamalarda eşitlik olması durumunda başkanın oyu iki oy sayılır.
 • Seçilen asil üyelerin Yönetim Kurulu’ndaki görev bölüşümlerinin geçerliliği için gerekli olan onayı verir.
 • Madde 8.6 daki durumdan dolayı Yönetim Kurulu üyeliğinden çıkartılacak kişiler için başkanın onayının alınması şarttır.
 • Başkanın istifası ya da görevden alınması durumunda Genel Kurul toplanır ve bu organca yeni bir başkan seçilir. Bu süreç içinde başkanın yerine başkan yardımcısı vekâlet eder.

 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görev ve Yetkileri

 • Yapılan faaliyetlere başkanla beraber öncülük yapar ve tüm çalışmalarda ona yardım eder.
 • Başkanın yokluğunda, başkana ait görev ve yetkileri yerine getirir ve onu temsil eder. Bu süre içinde başkan yardımcılığı vazifesini de devam ettirir. Ancak uzun süreli durumlarda dilerse yardımcılık vazifesini diğer bir yönetim kurulu üyesiyle paylaşabilir.
 • Kurulan çalışma komiteleri ve onların sorumluluğuna getirilen asil ve yedek üyeler başkan yardımcısının idaresi altında çalışır; etkinlik ve çalışma önerilerini ona sunup onay alırlar.

Yönetim Kurulu Sekreteri Görev ve Yetkileri

 • Kulüp üyeleri ve var olan diğer kulüp organları ile Yönetim Kurulu arasında gerekli iletişimi sağlar. Üyelerce gelen yazışmaları Yönetim Kurulu’na bildirir.
 • Her türlü yazışmaları yürütür, organizasyonların raporunu, tutulması gereken defter ve kayıtlarını tutar, gerekirse düzeltir ve kulübe ait bir arşiv hazırlar.
 • Yönetim Kurulu başkanının bilgisi dâhilinde tüm kurul toplantılarının çağrısını yapar.
 • Kulübün etkinliklerinde ortaya çıkan mali işleri koordine eder ve sonuçları Yönetim Kurulu’na bildirir.
 • Tüzük ve yönergelerdeki sekreterce yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Çalışma Komiteleri

Çalışma komiteleri kulüp bünyesinde bulunan ayrı ve bağımsız organlar değildirler, Yönetim Kurulu’na bağlıdırlar. Kulüp aktivitelerini desteklemek, bu açıdan lüzumlu olan ekip çalışmalarının yolunu açmak, farklı düşünceleri daha aktif hale getirmek ve tüm bu sistemin daha koordine bir şekilde yürümesi için oluşturulmuş gruplardır. Tamamen tavsiye niteliğinde kararlar alırlar, son karar yine bağlı olduğu Yönetim Kurulu’na aittir.

Çalışma komitelerinin işleyiş esasları ise;

 • Çalışma komiteleri, senenin ilk toplantısında Genel Kurul kararıyla oluşturulur. Daha sonra işleyiş esasları Yönetim Kurulu’nca belirlenerek sorumluluklarına yine Yönetim Kurulu’nun asil üyeleri getirilir.
 • Komitelere girerek görev almak isteyen üyeler, komite sorumlusuna başvurur. Sorumlu,  katılma talebinde bulunan adaylara görev dağılımı yaparak sonucu Yönetim Kurulu başkan yardımcısına bildirir. Başkan yardımcısının onayının ardından üyeler komiteye girerler ve komite işlemeye devam eder.
 • Tüm komiteler, kuruldukları branşlar üzerinde takım çalışması halinde çalışır ve kulübün amaçları doğrultusunda ilerlemesine yardımcı olurlar. Komite üyeleri çalışmalarının sonucunda bulduklarını ve yapılmasını talep ettiklerini bir rapor halinde başkan yardımcısına ve Denetim Kurulu’na sunarlar. Denetim Kurulu’nun, raporu kulüp ilkelerine aykırı bulmaması durumunda başkan yardımcısı bunu Yönetim Kurulu’nda oylamaya sunar. Yönetim Kurulu kararıyla çalışma komitesinin yapılmasını talep ettikleri olduğu gibi ya da kurulun onaylamadıkları elenerek kabul edilir.

 

MADDE 9 - DENETİM KURULU

 

Genel Kurul adına çalışan ve kulübün denetleme organı olan Denetim Kurulu; Genel Kurul’ca bir sonraki seçim yapılan Genel Kurul’a kadar, seçilen biri Denetim Kurulu başkanı olmak üzere 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Bu organda da sadece asil üyeler oy kullanabilir. Yedek üyelerin ise kurul toplantılarına katılma mükellefiyeti olduğu gibi yapılan denetimlerde de görev alırlar.

9.1  - Senenin ilk toplantısında kurul üyeleri aralarından bir başkan seçerler. Denetim Kurulu, seçilen başkanının çağrısı ile olağanüstü ya da en çok altı aylık aralıklarla, yine başkanca belirlenen bir yer ve tarihte toplanır. Geçerli mazereti olmaksızın toplantıya katılmayan üye Denetim Kurulu’ndan ayrılmış sayılır. Yerine Genel Kurul’da aldığı oya göre birinci yedek üye alınır.

9.2  - Denetim Kurulu’nda kararlar asil üyelerin salt çoğunluğu (2 kişi) ile alınır.

9.3  - Her senenin Nisan-Mayıs ayında Denetim Kurulu kulüp çapında genel bir denetleme yapar ve burada çıkan raporu Genel Kurul ile ‘Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na sunar. Denetim Kurulu başkanının talebi doğrultusunda da kurul; kulübün işleyişini, kayıtlarını ve organlarını olağanüstü denetlemeye yetkilidir.

Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri

 • Yönetim Kurulu’nu ve gerekirse Genel Kurul’u denetler. Burada kurulca istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, kulüp yetkilileri tarafından gösterilmesi zorunludur.
 • Komite sorumlularından raporlar almak yolu ile çalışma komitelerinin aktivitelerini takip eder ve bu raporların tüzüğe uygunluğunu inceler.
 • Kulüp faaliyetlerinin yönetmelik hükümlerine ve tüzüğe uygunluğunu denetler. Yeni tüzük yapımı sırasında da bu tüzüğün ‘Öğrenci Kulüpleri Yönergesi ’ne uygunluğunu kontrol eder ve Genel Kurul’a rapor verir.
 • Kulübün tutulması gereken defter, evrak, dosya ve kayıtlarının mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını ve demirbaş eşyaların durumunu denetler.
 • Gerekli gördüğü takdirde karşılaşılan sorunları Yönetim Kurulu’na rapor eder.
 • Tüzük ve yönetmeliklere aykırı durumlar saptadığında Denetim Kurulu, dilerse Yönetim Kurulu’na Genel Kurul’u toplaması için talimat verebilir.
 • Kulübün amaçlarını, hedeflerini ve felsefesini göz önüne alarak buna aykırı olan üyelerin istifasını Yönetim Kurulu’ndan talep edebilir, gerekirse Yönetim Kurulu’nun istifası için Genel Kurul’a önerge verebilir.
 • Denetim Kurulu faaliyetlerin tüzüğe ve yönergeye aykırı yapıldığı konusunda kanaat getirdiği takdirde raporunu sunmak ve nedenlerini açıklamak şartı ile Yönetim Kurulu tarafından alınan bir kararı feshedebilir.
 • Kulübe üye olmak isteyen adayların durumunda herhangi bir sakınca olup olmadığını inceler. Sakınca görürse yapılan talebi düşürür.

 

D - DEFTER VE EVRAKLAR

 

MADDE 10 - ÜYE KAYIT DEFTERİ

 

Bu defterde üyelerin ismi, bölümü, öğrenci numarası ve iletişim bilgilerinin bulunduğu, daha önceden Marmara Üniversitesi’nce belirlenmiş ‘Kulüp Üye Kayıt Formu’ ; üyenin kulüp adaylığı sırasında teslim etmiş olduğu ‘Üyelik Başvuru Dilekçesi’ , bir adet öğrenci belgesi ve Madde 4.1 deki denetim raporu; ayrıca üyenin kulübe giriş tarihi, aldığı görevler, katıldığı/katılmadığı toplantılar gibi evraklar bulunur.

10.1- Üyeler durumlarının, adres ve bilgilerinin değişmesi durumunda, gerekli düzeltmeleri kulüp sekreterine 7 gün içerisinde bildirmek zorundadırlar.

10.2-  Üye kayıt defteri, sekreterce tutulur ve Yönetim Kurulu başkanınca incelenir.

10.3- Bu defterdeki bilgiler Marmara Üniversitesi ilgili resmi makamların ve Denetim Kurulu’nun tetkiki hariç hiçbir amaçla kulüp dışına çıkarılamaz.

 

MADDE 11 - DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ

 

Kulübün demirbaş eşyasının kaydını içerir. Kulüp tarafından alınan ya da bağışlanan eşyanın; alınma tarihinden en geç on gün içerisinde gereği için, sekreterce bu deftere kaydedilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu, demirbaşlar konusunda kulüp danışmanına karşı sorumludur.

 

MADDE 12 - KARAR DEFTERİ

 

Kulüp etkinleri için alınan tüm kararlar ve tutanaklar, tarihleri ile numaraları da kaydedilerek karar defterine işlenir ve karar alan kurulun katılan üyelerine imzalatılır.

12.1- Bu deftere düzenli aralıklarla aldığı kararları kaydedilen organ Yönetim Kurulu’dur. Yönetim Kurulu adına karar defteri Yönetim Kurulu sekreteri tarafından doldurulur ve ilaveten kulüp danışmanına da imzalatılır.

12.2- Genel Kurul ve Denetim Kurulu toplantılarında yapılan işlemler ve alınan kararlar tutanaklara bağlanır. Daha sonra bu tutanaklar, karar defterine işlenir. Tutanak ve kayıt işlemlerini Genel Kurul’da genel kurul sekreteri, Denetim Kurulu’nda ise seçilen bir üye yapmakla sorumludur.

 

MADDE 13 - DİĞER EVRAKLAR KAYIT DEFTERİ

 

Kulüp iç veya dış ilişkilerinde ortaya çıkan, yukarıdaki başlıklardan birine dâhil olmayan her türlü yazışma kayıtları ve yapılan etkinlik belgeleri de bu deftere sekreterce kaydedilir.

 

E - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 14 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

 

Genel Kurul’a Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Denetim Kurulu’nun konuyla ilgili olumsuz raporuyla tüzük değişiklik tasarısı sunulur. Sunulan tasarılar, Yönetim Kurulu’nca belirlenen gün ve tarihte yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülür. Değişiklik için toplantıya katılan aktif üyelerin salt çoğunluğunun oylamada değişiklik lehine oy vermesi gerekir. Değişiklik kabul edildikten sonra, iptal edilen maddelerin yerine Yönetim Kurulu’nun önerdiği olası yeni maddeler oylanır ve yine katılan aktif üyelerin salt çoğunluğunun kararıyla tüzükteki ilgili değişiklikler gerçekleşmiş olur.

14.1- Yapılan yenilemeler, akabinde ‘Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’na sunulur.

14.2- Tüzük değişikliğinin yapılacağı olağanüstü Genel Kurul toplantısında gündeme, ek madde önerilemez ve konamaz.

 

MADDE 15 - KULÜBÜN FESHİ

 

15.1 - Kulüp Genel Kurul’u her zaman kulübün feshine karar verebilir. Genel Kurul’un kulübün feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya, salt çoğunluk şartı ile çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

15.2 - Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, kulübün defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin zaruri saklanma süresi beş yıldır.

 

MADDE 16 - HÜKÜM EKSİKLİĞİ

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda ‘Marmara Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ ve üniversitenin ilgili diğer yönetmeliklerinin kulüpler hakkındaki hükümleri uygulanır. Belirtilen hususun buralarda da bulunamaması halinde Genel Kurul; tüzük, yönerge ve yönetmeliklere aykırı olmamak kaydıyla, gerekli düzenlemeleri getirmek amacıyla bir karar almaya yetkilidir. Olabilecek olası itirazları ‘Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu’ karara bağlar.

 


Bu sayfa Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü tarafından en son 10.06.2015 10:53:18 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM